Zagorska politička akademija

U današnje vrijeme politika ili, bolje rečeno, bavljenje politikom zahtijeva od svakoga pojedinca ne samo političku nego li i svaku drugu obrazovanost. Politika je u biti vrlo zahtjevna, ali se u svijetu političke i svake druge demokracije politikom bave oni koji o politici ništa ne znaju. Nažalost, političko kolo u Hrvatskoj predvode oni koji svjesno ili nesvjesno odstupaju od osnovnih postulata biti politike i svega političkoga. Takve osobe od politike su napravile nakaradu, a od sebe šarlatane. I upravo tim  njihovim devijacijama politika danas u društvu ispada karikaturalna spodoba koja je načelno apsolutno  u suprotnosti svojim osnovnim zadaćama u izgradnji hrvatskog društva.

Politika je imanentna svojoj biti, odnosno, politika ima svoj karakter, ako djeluje jednako prema svima i za sve ljude, sukladno njihovim potrebama. To može samo ona politika koja je pravedna i prema nepravednima i prema pravednima. Naravno, politiku provode političari, a sam karakter politike ovisi o karakteru ili o nekarakteru samih političara. Političari nikada ne smiju smetnuti s uma da politika i političari postoje radi građana, a ne građani i država radi političara i njihovih interesa.

Politika kao sveobuhvatna društvena djelatnost bavi se određenjem i provođenjem toga određenoga u najvećem interesu ljudi radi kojih i postoji. Svjedoci smo da u hrvatskoj državi političari ne ispunjavaju svoju temeljnu zadaću, a ta zadaća jest služenje građanima koji su ih izabrali, jer političari, prije svega, nastoje zadovoljiti svoje osobne interese. U tome slučaju, ne niječe politika koja je sama po sebi plemenita ljudska djelatnost, nego niječu političari temeljne postulate političkoga bitka kao temelja svakog moralnog postojanja po kojem bi političari trebali politički postojati.

            Politika svoju svrhu ima u konzumiranju političkoga bitka bića, u interesu drugosti bitka, po kojemu ona, tj. politika, svoj cilj nalazi u konačnosti ozbiljenja ono-bitka. Jednostavno rečeno, politika i postoji radi ljudi, a ne ljudi radi politike. Politika je sve, čak i ono što nije. Politikom bi se trebali baviti svi, ali politika ipak nije za svakoga.

Glede svega toga Zagorska stranka pokreće inicijativu za osnivanje Zagorske političke akademije koju bi polazili članovi Zagorske stranke. Svrha i zadaća je Zagorske političke Akademije da se pojedinci višestrano obrazuju ili, kazao bih do-obrazuju, tj. da osim političkog djela Akademija bude zastupljena i filozofijom,  poviješću, sociologijom, književnošću, psihologijom, pedagogijom, komunikologijom, antropologijom, medicinom, pravom i teologijom.

          U sklopu Akademije sudjelovali bi naši-hrvatski akademski autoriteti i stručnjaci, svaki na svom području. Razgovarao sam s većim brojem profesora i stručnjaka pojedinih, gore navedenih znanosti, koji su izrazili želju da svoje znanje prenesu polaznicima Akademije.

            Zagorska stranka osnivanjem sebi osigurava budućnost, političku i svaku drugu, jer u vremenima pred nama opstat će samo one političke stranke koje će odgajati i školovati svoje kadrove.

 

U Zaboku, 5. siječnja 2014.

 

 

                                                                                              Predsjednik ZAGORSKE STRANKE

                                                                                                                  Miljenko Jerneić